รายงานผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 1

เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นโครงการ(๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖) จึงมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจ การบริหารโครงการและการเตรียมการต่าง ๆ ดังนี้คือ

๑.การประชุมคณะกรรมการจัดการโครงการ ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องการวางแผนการดำเนินงานโครงการ การบริหารโครงการ ในรูปคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประเมินผล และคณะทำงานระบบย่อย การจัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยจัดประชุมไป ๒ ครั้งคือวันที่ ๑๕ มีนาคม และ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

๒.การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการประเมินผลโครงการ เป็นการประชุมร่วมของทั้งสองชุด รวม ๒ ครั้งคือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖และวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยสรุปสาระการประชุมได้ดังนี้คือ
– การประชุมวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีการชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ การระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการ การเตรียมการสัมมนาภาคีเพื่อคัดเลือกพื้นที่นำร่องตามโครงการ
– การประชุมวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แจ้งคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประเมินผลและคณะทำงานระบบย่อย สรุปผลการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ สรุปผลการระดมสมองระบบย่อยตามโครงการ(๖ ระบบ) การคัดเลือกพื้นที่นำร่องตามโครงการ โดยพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ กำหนดการสัมมนาพื้นที่นำร่อง ในวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ การสร้างกลุ่มอีเมลเพื่อการประสานงาน(center_kppproject2556) และแผนปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖

๓.การสัมมนาการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๕๙ คนมาจากวิทยากร ๖ คน กรรมการ ๑๗ คน หน่วยราชการ ๑๕ คน ภาคีและตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ๑๖ คน เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย
– การชี้แจงโครงการโดยรศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
– การให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการโดยนายสุนัย เศรษฐบุญสร้าง ที่ปรึกษาโครงการ
– การนำเสนอประสบการณ์ บทเรียน และข้อเสนอต่อการดำเนินงานด้านเกษตรปลอดภัยโดยมี รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ผู้อภิปรายประกอบด้วยคุณสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทย คุณนิคม เพชรผา สถาบันพัฒนาเกษตรและชนบท จำเนียร สาระนาค คุณสมชาย ธรรมเวช ผู้จัดการฝ่ายตลาด การเงินและการค้าปลีก คุณภควัต รักศรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-การระดมสมองเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบย่อย ๖ ระบบ ดำเนินการโดยรศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
-การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและพื้นที่นำร่องโดยผู้เข้าสัมมนา
(รายละเอียดตามสรุปผลการสัมมนาที่แนบ)

Screen Shot 2014-03-22 at 6.18.45 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.19.01 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.19.29 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.19.54 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.17.27 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.17.56 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.18.19 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.12.34 PMรายงานผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศช่วงเดือนมีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖