รายงานผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 2

๑.การคัดสื่อเพื่อการเรียนรู้ตามโครงการ เนื่องจากโครงการได้กำหนดให้พื้นที่นำร่องมีการเรียนรู้ผ่าน IPTV และสื่ออื่น ๆ ตามโครงการ โดยขอความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ ในการสนับสนุนสื่อเพื่อการเรียนรู้ดังกล่าว รวมทั้งการผลิตสื่อขึ้นมาใหม่ เป็นการจัดทำสื่อเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหลักได้นำไปเรียนรู้เช่นกลุ่มผู้ผลิต เน้นเรื่องการผลิตอาหารที่ปลอดภัยควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เรื่องสุขภาพผู้ผลิต โดยหากรณีตัวอย่างแล้วนำมาผลิต ส่วนกลุ่มผู้บริโภคนอกเหนือจากการได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยแล้ว มีผลทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และมีการกระจายสื่อให้กับสังคมและผู้สนใจ จึงมีการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการคัดสื่อเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒.การคัดเลือกพื้นที่นำร่องตามโครงการ โครงการได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่นำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบ ๖ ประเด็นได้แก่(๑)มีความพร้อมด้านศักยภาพของคนในกลุ่มหรือชุมชน องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนหรือแหล่งใกล้เคียง มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีศักยภาพในการพัฒนา(๒)มีความสมัครใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ(๓)มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม พึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง (๔)พื้นที่มีสภาพเหมาะสมในการทำการเกษตร(๕)มีภาคีจากภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนเข้าไปร่วมกิจกรรมและเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการเรียนรู้ (๖)มีความปลอดภัยในกระบวนการผลิต(ไม่ใช้สารเคมีหรือมีการใช้ในกระบวนการผลิตแต่อยู่ในระดับที่ปลอดภัย)

โครงการได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนภาคีต่างๆ ได้พิจารณากลุ่มที่ตนเองเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือเข้าไปสนับสนุนและเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดปรากฎว่ามีผู้สนใจสมัครเป็นพื้นที่นำร่อง จำนวน ๔๐ แห่งแยกเป็นภาคเหนือ ๗ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ แห่งภาคใต้ ๗ แห่งและภาคกลาง ๑๕ แห่ง โดยให้พื้นที่ดังกล่าวจัดทำข้อมูลสำคัญคือประวัติความเป็นมา คณะกรรมการและสมาชิก(๑๕-๒๐ คน) หน่วยงานภาคีหลักที่ประสานงาน การดำเนินกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัยที่ดำเนินการอยู่ กระบวนการผลิตสินค้าปลอดภัย ชนิดผลผลิตทางการเกษตรที่กลุ่มได้ดำเนินการ ช่องทางการตลาดที่เป็นอยู่และแนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคตด้านต่างๆ ใน ๖ ระบบตามโครงการได้แก่ระบบการเรียนรู้และฐานข้อมูล ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ระบบการผลิตและการจัดการกลุ่ม ระบบการกระจายสินค้า ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภคและระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

๓.การจัดทำ barcode สินค้าเกษตรปลอดภัยตามโครงการ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(องค์การมหาชน)(CAT) ได้นำ ระบบ tracability มาใช้ในสินค้าเกษตร โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(องค์การมหาชน) พื้นที่นำร่อง ๒ กลุ่มและผู้เกี่ยวข้องในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

โดยมีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มนำร่องลงไปพื้นที่จริง ๒ กลุ่มคือกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านฯ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ และกลุ่มบ้านปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

โดยทีมของ CAT ได้ดำเนินการเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจโปรแกรม แนะนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ การบันทึกข้อมูล เบื้องต้น รวมทั้งการถ่ายภาพเกษตรกร และพื้นที่แปลงปลูก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ barcode ติดที่ตัวสินค้าต่อไป ซึ่งผู้บริโภคจะสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าเป็นของใคร ปลูกที่ไหน เป็นต้น สามารถดูได้จากมือถือหรือในระบบ CAT e-smart farm ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ CATจะได้ทดลองจัดทำ barcode ของกลุ่มเกษตรกรทั้งสองกลุ่ม และจะนำเสนอให้ผู้เข้าสัมมนาและพื้นที่นำร่องทราบถึงกระบวนการจัดทำ ลักษณะ barcode ที่ได้ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อไป

๔.การออกแบบและพัฒนาระบบย่อยตามโครงการ ๖ ระบบ ได้แก่ ระบบการเรียนรู้และฐานข้อมูล ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ระบบการผลิตและการจัดการกลุ่ม ระบบการกระจายสินค้า ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภคและระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

มีการออกแบบและระดมสมอง ระบบย่อยตามโครงการดังกล่าวไปแล้วจำนวน ๕ ครั้งคือวันที่ ๑๐ เมษายน ,๒๒ เมษายน, ๙ พฤษภาคม และวันที่ ๑๐, ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาและภาคีต่างๆ เพื่อที่จะได้นำแนวทางตามที่ได้ระดมความคิดเห็น ให้พื้นที่นำร่องร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและร่วมในการออกแบบระบบย่อยดังกล่าวด้วย มีเนื้อหาหลักของแต่ละระบบคือ ความคาดหวังของระบบที่ประสงค์จะให้เกิดเป็นอย่างไร แนวทางการดำเนินงาน วิธีดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และแผนภูมิแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงทั้งภายในระบบย่อยและภายนอก
๕.การจัดนิทรรศการโครงการร่วมกับงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ฯ วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี โดยจัดแสดงเป็นไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนเข้ามาร่วมเป็นภาคีในการขับเคลื่อนโครงการ

Screen Shot 2014-03-22 at 6.33.26 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.32.31 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.31.44 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.31.12 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.35.36 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.34.28 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.34.06 PM Screen Shot 2014-03-22 at 6.36.05 PMรายงานผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วง ๑๐ พฤษภาคม – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖