รายงานผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 3

๑.การสัมมนาพื้นที่นำร่องและระบบย่อยตามโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยผ่าน ICT ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องจากได้มีการคัดเลือกพื้นที่นำร่องต้นแบบด้านการผลิตและการตลาดอาหารปลอดภัย ตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน ๔๒ แห่ง รวมทั้งได้ระดมความคิดเห็นร่างระบบย่อยต่าง ๆ ตามโครงการ ๖ ระบบในการดำเนินงานตามโครงการ ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ จึงมีการสัมมนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นและแนวทางการพัฒนาพื้นที่นำร่องและเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบย่อยตามโครงการใน ๖ ระบบ

บุคคลเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนของพื้นที่นำร่องและองค์กรพี่เลี้ยงจำนวน ๙๕ คน ภาคีภาคราชการ ๑๘ คน ภาคีภาคประชาชนและอื่น ๆ จำนวน ๖ คน คณะกรรมการจำนวน ๓๔ คน (ที่ปรึกษาโครงการ ๓ คน คณะกรรมการบริหาร ๘ คน คณะกรรมการประเมินผล ๙ คนและคณะทำงานระบบย่อย ๑๔ คน)วิทยากร ๑ คน ฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่จำนวน ๘ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๒ คน

เนื้อหาการสัมมนา ประกอบด้วย พิธีเปิดการสัมมนาโดยศาสตราจารย์ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Screen Shot 2014-03-22 at 6.48.08 PM

กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ เปิดการสัมมนาโดย ศจ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
รองอธิการบดี มสธ.

เนื้อหาการสัมมนา ประกอบด้วย
๑.แนวคิดการพัฒนาเกษตรปลอดภัยโดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

Screen Shot 2014-03-22 at 6.52.36 PM

๒.แนวคิดการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยด้วย ICT โดย นายสุนัย เศรษฐบุญสร้าง

Screen Shot 2014-03-22 at 6.53.46 PM

๓.การนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นและแนวทางพัฒนาพื้นที่นำร่องแต่ละพื้นที่ ดำเนินการโดย รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ รศ.ดร.สัจจา บรรจงสิริ และรศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ

Screen Shot 2014-03-22 at 6.55.06 PM

๔.การนำเสนอระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของ ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านปลักไม้ลาย กำแพงแสน และกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านฯวังน้ำเขียว ดำเนินการโดย คุณธนกร พิริยพรปกรณ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

Screen Shot 2014-03-22 at 6.56.38 PM

๕.การนำเสนอตัวอย่างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยนายวีระยุทธ วงษ์ศิริและนายภควัต รักศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

Screen Shot 2014-03-22 at 6.58.22 PM

๖.การนำเสนอระบบการให้บริการผ่านไปรษณีย์โดยนายสมชาย ธรรมเวช ผู้จัดการฝ่าย
ตลาดการเงินและค้าปลีก บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด

Screen Shot 2014-03-22 at 6.59.33 PM

๗.การนำเสนอบทเรียนและการดำเนินงานของเครือข่ายตลาดเขียวโดย
นายประเกียรติ ขุนพลและนางสาวจุฬาลักษณ์ ทิวกระโทก

Screen Shot 2014-03-22 at 7.00.49 PM

๘.การแบ่งกลุ่มคณะทำงานและผู้ร่วมสัมมนา อภิปราย ออกแบบและพัฒนา ระบบย่อย ๖ ระบบได้แก่ระบบการเรียนรู้และฐานข้อมูล ระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ระบบการกระจายสินค้า ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร และระบบการผลิตและการจัดการกลุ่ม โดย รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ และรศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริมรศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น รศ.ดร.สัจจา บรรจงสิริ รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ

Screen Shot 2014-03-22 at 7.06.06 PM

๙.สรุปผลการดำเนินสัมมนา และแนวทางการดำเนินงานระยะต่อไปโดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

๑.การเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ โครงการได้ร่างหลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบ IPTV โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย ๗ หมวดคือ การจัดการเรียนรู้และฐานข้อมูล มาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร การผลิตและการจัดการกลุ่ม การกระจายสินค้า การเชื่อมโยงผู้บริโภค การสื่อสารประชาสัมพันธ์ วิชาเสริมและสาระบันเทิง

หลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิต
ตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

Screen Shot 2014-03-22 at 7.16.08 PM

ศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาคีเครือข่ายและ สสส.

๒.การรับสมัครพื้นที่นำร่องตามโครงการ มีพื้นที่สนใจสมัครจำนวน ๔๒ แห่ง เป็นพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ๗ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ แห่ง ภาคใต้ ๙ แห่งและภาคกลาง ๑๕ แห่ง ขณะนี้โครงการได้รวบรวมข้อมูลของพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วย สถานที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม คณะกรรมการ/สมาชิก หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน การดำเนินกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัย กระบวนการผลิตสินค้าปลอดภัย ชนิดของผลผลิตทางการเกษตร ช่องทางการตลาดที่เป็นอยู่และแนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคตด้านต่าง ๆใน ๖ ระบบได้แก่ระบบการเรียนรู้และฐานข้อมูล ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ระบบการผลิตและการจัดการกลุ่ม ระบบการกระจายสินค้า ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค และระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และได้จัดทำทำเนียบข้อมูลพื้นที่นำร่องเพื่อการติดต่อและประสานงานระหว่างกัน

๓.การจัดทำแผนการเยี่ยมพื้นที่นำร่องตามโครงการ เนื่องจากขณะนี้โครงการมีพื้นที่นำร่องจำนวน ๔๒ แห่ง จึงควรจัดทีมลงไปเยี่ยมเยียนเพื่อพูดคุยกับกลุ่มพื้นที่นำร่องใน ๓ – ๔ ประเด็น ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมใน ๖ ระบบย่อยตามโครงการ จุดน่าสนใจเพื่อนำมาผลิตสื่อ การนำเสนอโครงการย่อยของกลุ่มนำร่อง และข้อเสนอแนะต่อโครงการ แผนการเยี่ยมพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ

โครงการได้ยกร่างแผนการเยี่ยมพื้นที่นำร่องตามโครงการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็น ๖ ทีม

Screen Shot 2014-03-22 at 7.26.03 PM

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วง ๑๔ มิถุนายน- ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖