รายงานผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 4

๑.การร่างหลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแนวทางการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้สำหรับพื้นที่นำร่องผ่านวีดีทัศน์และผ่าน IPTV

Screen Shot 2014-03-22 at 7.34.39 PM

๒.วางแผนการผลิตสื่อวีดีทัศน์ใหม่ โดยมีการพิจารณาเนื้อหาเพิ่มเติมจากสื่อวีดีทัศน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคีมาแล้ว ในขั้นต้นคณะจัดการได้มีการหารือร่วมกันในช่วงวันที่ ๑๓ และ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการจ้างผลิตวีดีทัศน์ใหม่จำนวน ๑๕ เรื่องคือ
๑. แนะนำโครงการ
๒. คนรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์เป็นอยู่และยั่งยืน
๓. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเกษตรอินทรีย์
๔. การปรับปรุงดิน
๕. พันธุกรรมและการทำเกษตรอินทรีย์
๖. การวางแผนการผลิตและตลาด
๗. พลังงานทางเลือก
๘. การรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม
๙. การกระจายสินค้า
๑๐. การจัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์
๑๑. การออกแบบบรรจุภัณฑ์
๑๒. แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
๑๓. วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร
๑๕. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชุมชน

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมวางแผนการผลิต การจัดทำ script และ การถ่ายทำ ต่อไป

๓.การหารือเรื่องการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด มีการหารือร่วมกันระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและพื้นที่นำร่อง ๔ แห่งคือศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน กลุ่มเกษตรอินทรีย์อ.สนามชัยเขต กลุ่มกินเปลี่ยนโลกและกลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม ต.กำแมด จ.ยโสธร โดยหารือกันเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

Screen Shot 2014-03-22 at 7.35.07 PM

๔.การจัดนิทรรศการและการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ในงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าสยามพารากอน วันที่ ๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
โดยมีการจัดนิทรรศการ
๑. โรลอัพโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนฯ มสธ. และแจกแผ่นพับโครงการ
๒. โรลอัพหลักสูตรการดำรงชีวิตแบบพอเพียง มสธ.พร้อมตัวอย่างหลักสูตร แผ่นวีดีทัศน์ ๓.โรลอัพหลักสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชดำรัสฯหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณธรรม ๔ ประการ
๔.โรลอัพพื้นที่นำร่อง ๔ กลุ่มๆละ ๑ แผ่น คือ ศูนย์เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน จ.เพชรบูรณ์ กลุ่มกินเปลี่ยนโลก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสังคม ต.คำแมด จ.ยโสธร และกลุ่มเกษตรอินทรีย์อ.สนามชัยเขต

การจำหน่ายข้าวอินทรีย์ ของ ๓ กลุ่มคือ
๑.ศูนย์เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน จ.เพชรบูรณ์
-ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์ ราคาขาย ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม
๒.กลุ่มกินเปลี่ยนโลก
-ข้าวกล้องโสมมาลี ราคาขาย ๖๕ บาท/กิโลกรัม
-ข้าวกล้องมะลิแดง ราคาขาย ๖๕ บาท/กิโลกรัม
-ข้าวกล้องหอมนิล ราคาขาย ๙๐ บาท/กิโลกรัม
๓.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม ต.กำแมด จ.ยโสธร
-ข้าวหอมมะลิแดง ราคาขาย ๖๐ บาท/กิโลกรัม
-ข้าวหอมนิล ราคาขาย ๖๐ บาท/กิโลกรัม
-ข้าวเหนียวดำ ราคาขาย ๕๐ บาท/กิโลกรัม
-ข้าวเหนียวแดง ราคาขาย ๕๐ บาท/กิโลกรัม
-ข้าวผสม ๕ สายพันธุ์ ราคาขาย ๖๕ บาท/กิโลกรัม
โดยได้รับการสนับสนุนสติ๊กเกอร์ข้าวอินทรีย์และแผ่นพับข้าวอินทรีย์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อแจกผู้เข้ามาร่วมชมงาน

การทูลเกล้า ฯ ถวายของแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดย รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ คณะกรรมการประเมินผลโครงการ ทำหน้าที่ ของถวายประกอบด้วยหลักสูตรการดำรงชีวิตแบบพอเพียง(หนังสือ/เอกสาร/วีดีทัศน์) โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนฯ และข้าวอินทรีย์

Screen Shot 2014-03-22 at 7.35.45 PM

๕.การอบรมเว็บไซต์การขายสินค้าปลอดภัย เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการ whitemall (ข้างวัดสร้อยทอง บางโพ นนทบุรี)โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ๓ ท่าน เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนา e-Marketplace สร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อระบบ e-Supply Chain ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖