รายงานผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 5

๑.การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๒๖๐๕/๑ อาคารบริหารชั้น ๖ มสธ. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ
ในช่วงที่ผ่านมา การขายข้าวอินทรีย์ที่สยามพารากอนร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด แผนการเยี่ยมพื้นที่
นำร่อง ฯ ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติโครงการประเมินผลในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้า
แสนบาทถ้วน) โดยให้ ดร.นันทา บูรณะธนัง ประธานคณะกรรมการประเมินผล เป็นผู้รับผิดชอบลงนามในข้อตกลงกับโครงการ ฯ เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ

Screen Shot 2014-03-22 at 7.43.53 PM

๒.การเรียนรู้ผ่าน IPTV (Internet Protocol television) เป็นระบบโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้มีการหารือกับบริษัททีโอทีจำกัดและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(องค์การมหาชน) ในการนำหลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ที่โครงการได้พัฒนาขึ้นเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการหารือพบว่าหากนำหลักสูตรขึ้นที่ TV on demand ของบริษัททีโอทีจำกัด ก็จะสะดวกเพราะหากสมัครเป็นลูกค้าอินเทอร์เน็ตของบริษัทในราคาประมาณ ๖๐๐ บาทก็จะได้รับกล่อง Set Top Box ในการรับสัญญาณฟรี และหากมีการนำขึ้นในช่อง TV on demand ซึ่งสามารถดูรายการย้อนหลังได้ภายใน ๗ วัน จะสะดวกในการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือกรณีที่ไม่ได้ดูในช่วงออกอากาศในครั้งแรก

๓..การอบรมเว็บไซต์การขายสินค้าปลอดภัย เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนา e-Marketplace สร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อระบบ e-Supply Chain ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการ whitemall (ข้างวัดสร้อยทอง บางโพ นนทบุรี) โดยมีผู้แทนพื้นที่นำร่องจำนวน ๑๖ ท่านใน ๑๔ พื้นที่ เข้าร่วมการอบรมดังนี้คือ
– คุณสิทธิพงศ์ ปุญญฤทธิ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ จ.พิษณุโลก
– คุณวัชรินทร์ ใบภักดี กลุ่มศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นวชีวัน จ.เพชรบูรณ์
– คุณสุประวีณ์ มาตขาว กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม ต.กำแมด จ.ยโสธร
– คุณชาลินี นิมิตกอบลาภ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม ต.กำแมด จ.ยโสธร
– พระอภิรักษ์ ปัญญาวโร กลุ่มศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสวนธรรมร่วมใจ จ.ยโสธร
– คุณวีรชาติ บำรุงวงศ์ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสวนธรรมร่วมใจ จ.ยโสธร
– คุณเทพประสิทธิ์ ทำพนม กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านฯ จ.นครราชสีมา
– คุณนพพล ไม้พลวง กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์
– จ่าสิบเอกมนูญศักดิ์ ชัยงาม กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มตัวอย่าง บ้านน้ำดำ จ.ปัตตานี
– คุณอุมากร วิปุลากร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง จ.นครศรีธรรมราช
– คุณชรินทร์ ธรรมวาโร กลุ่มเครือข่ายกลุ่มอาเซียนอาศรม (สงขลา-สตูล) ฯ จ.สงขลา
– คุณมนัสภาพ สุวรีย์นนท์ กลุ่มสหกรณ์นครผักผลไม้ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช
– คุณจินจุฑา ทองสวัสดิ์ กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนินพอกิน จ.กาญจนบุรี
– คุณเครือวัลย์ เติมสาบทอง กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนินพอกิน จ.กาญจนบุรี
– คุณอรรถพล บุญไพโรจน์ กลุ่มกินเปลี่ยนโลก จ.นนทบุรี
– คุณขจรศักดิ์ โพธะการ กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา จ.ราชบุรี
ทุกพื้นที่ได้สร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า

Screen Shot 2014-03-22 at 7.44.45 PM

๔.การติดตามเยี่ยมเยียนพื้นที่นำร่อง โครงการได้จัดทำประเด็นการติดตามเยี่ยมเยียนพื้นที่นำร่องตามโครงการโดยมีวัตถุประสงค์การติดตามเยี่ยมเยียนคือ
(๑) เพื่อสอบถามข้อมูลของพื้นที่นำร่องตามโครงการ
(๒) เพื่อดูงานของกิจกรรมพื้นที่นำร่อง
(๓) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพื้นที่นำร่องและคณะกรรมการตามโครงการ

Screen Shot 2014-03-22 at 7.46.23 PM

(๔) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่นำร่องและแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้

โดยมีประเด็นในการติดตามเยี่ยมเยียนคือ
(๑) สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่นำร่องเป็นอย่างไร
(๒) สอบถามกิจกรรมหรือกรณีตัวอย่างของพื้นที่นำร่องว่ามีอย่างไรบ้าง มีกรณีใดที่มีความโดดเด่นสามารถเป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่น ๆ หรือไม่ โดยสอบถามรายละเอียดข้อมูลบุคคล พื้นที่ หรือกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ในภายหลัง
(๓) แจ้งและสอบถามความต้องการในการจัดทำ “แนวทางการสนับสนุนทุนเพื่อการผลิตสื่อ เกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์” อธิบายแนวทางการสนับสนุนทุกเพื่อการผลิตสื่อตามแบบฟอร์ม (๑๑ หน้า) ให้เติมคำในแบบฟอร์มโดยมีงบประมาณสนับสนุนประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท และส่ง สำนักงานโครงการ ฯ ทางไปรษณีย์หรือ อีเมล kppproject2556@gmail.com ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับเอกสารแนวทาง ฯ
(๔) สอบถามความสนใจในการเรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัยผ่าน IPTV ว่าสนใจที่จะเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลแก่โครงการในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้ต่อไป
(๕) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการของพื้นที่นำร่องมีอะไรบ้าง

อนึ่ง ในช่วงแรกได้จัดทีมเยี่ยมติดตามพื้นที่นำร่องใน ๒๗ แห่งในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จำนวน ๔ ทีม ใน ๑๖ จังหวัด จำนวน ๒๑ คนดังนี้

๔.๑ ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง เยี่ยมพื้นที่ ๗ แห่งในจังหวัดปราจีนบุรี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทีมเยี่ยมประกอบด้วย รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ และคุณสุวิชา ทวีสุข

Screen Shot 2014-03-22 at 7.54.22 PM

๔.๒ ทีมภาคเหนือ เยี่ยมพื้นที่ ๗ แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน น่าน พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทีมเยี่ยมประกอบด้วย รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ อาจารย์ศิริลักษณ์ นามวงศ์ คุณศักดา ทวิชศรี คุณพรทิพย์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ คุณปวีณา แก้วมณี และคุณภัทราภรณ์ เรือนอินทร์

Screen Shot 2014-03-22 at 7.56.40 PM
Screen Shot 2014-03-22 at 7.58.19 PM

๔.๓ ทีมภาคกลาง เยี่ยมพื้นที่ ๕ แห่งในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี สมุทรสงครามและนนทบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทีมเยี่ยมประกอบด้วย รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง คุณฑิตยวรรณ์ กิจวรรณีกุล คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย และคุณสุวิชา ทวีสุข

Screen Shot 2014-03-22 at 8.03.18 PM

๔.๔ ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมพื้นที่ ๗ แห่งในจังหวัด ยโสธร สุรินทร์ และศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ ๒-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ทีมเยี่ยมประกอบด้วย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน คุณศักดา ทวิชศรี
คุณจินตนา อินทรมงคล คุณวิศิษฎ์ ยุทธาภรณ์พินิจ และคุณสุวิชา ทวีสุข

Screen Shot 2014-03-22 at 8.10.41 PM

ขณะนี้ยังเหลืออีก ๒ ทีมที่จะลงไปติดตามเยี่ยมเยียนพื้นที่นำร่องต่อไป

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖- ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖