รายงานผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 6

๑.การปรับปรุงสื่อวีดีทัศน์ที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อวีดีทัศน์ในหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ให้มีความเหมาะสมที่จะเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่ดี คือ มีการเกริ่นนำก่อนนำเข้าสู่การเรียนรู้ตามสื่อ และสรุปข้อคิดเห็นบทเรียนที่ได้จากการดูสื่อดังกล่าว จึงได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการใช้ห้องสตูดิโอและเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทำ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นวิทยากรในการถ่ายทำดังกล่าว
Screen Shot 2014-03-22 at 11.22.07 PM

๒.เตรียมการจัดทำเว็บไซต์โครงการ ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ดังนี้
๒.๑.ระบบความรู้ ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูล ระบบการเรียนรู้ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบด้วย GAP เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ฯลฯ
๒.๒ ระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและระบบการกระจายสินค้า ประกอบด้วย
– ระบบการผลิตสินค้า
– ระบบการกระจายสินค้า
– ระบบการเชื่อมโยงผู้บริโภค ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูลผู้บริโภค กระดานสนทนา
๒.๓ ระบบการประชาสัมพันธ์ การจัดการกลุ่มและเครือข่าย ประกอบด้วย
– การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดภับ การดูแลสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลกลุ่มและผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์กลุ่ม ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเรา กระดานสนทนา รวมถึงช่องทางการติดต่อกับเรา เช่น email facebook line
– การจัดการกลุ่ม ประกอบด้วย ฐานข้อมูลกลุ่ม ทำเนียบ กระดานสนทนา
– การจัดการเครือข่าย ประกอบด้วย ฐานข้อมูลเครือข่าย กระดานสนทนา

ความเชื่อมโยงของ ระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและระบบการกระจายสินค้า

Screen Shot 2014-03-22 at 11.27.51 PM

องค์ประกอบหน้าเว็บไซต์

Screen Shot 2014-03-22 at 11.31.05 PM

๒.การเรียนรู้ผ่าน IPTV (Internet Protocol television) ได้มีการหารือกับบริษัททีโอทีจำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(องค์การมหาชน) และโครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ(Thailand Knowledge Center, TKC) รวมทั้งกรมการข้าว ในรายละเอียดการนำหลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ที่โครงการได้พัฒนาขึ้นเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการใส่หลักสูตรเรื่องข้าวลงไปด้วยเป็นวิชาเลือกในหลักสูตร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนึ่ง โครงการได้เตรียมการเรื่องความพร้อมในการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ โดยให้พื้นที่นำร่องเตรียมเรื่องการสมัครเข้าเรียนรู้ การจัดหาสถานที่เพื่อการเรียนรู้ การจัดหาผู้จัดการเรียนรู้ เป็นต้น

๓.การติดตามเยี่ยมเยียนพื้นที่นำร่อง โครงการได้จัดทำประเด็นการติดตามเยี่ยมเยียนพื้นที่นำร่องตามโครงการโดยมีวัตถุประสงค์การติดตามเยี่ยมเยียนคือ
(๑) เพื่อสอบถามข้อมูลของพื้นที่นำร่องตามโครงการ
(๒) เพื่อดูงานของกิจกรรมพื้นที่นำร่อง
(๓) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพื้นที่นำร่องและคณะกรรมการตามโครงการ
(๔) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่นำร่องและแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้

โดยมีประเด็นในการติดตามเยี่ยมเยียนคือ
(๑) สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่นำร่องเป็นอย่างไร
(๒) สอบถามกิจกรรมหรือกรณีตัวอย่างของพื้นที่นำร่องว่ามีอย่างไรบ้าง มีกรณีใดที่มีความโดดเด่นสามารถเป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่น ๆ หรือไม่ โดยสอบถามรายละเอียดข้อมูลบุคคล พื้นที่ หรือกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ในภายหลัง
(๓) แจ้งและสอบถามความต้องการในการจัดทำ “แนวทางการสนับสนุนทุนเพื่อการผลิตสื่อ เกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์”
อธิบายแนวทางการสนับสนุนทุกเพื่อการผลิตสื่อตามแบบฟอร์ม (๑๑ หน้า)
ให้เติมคำในแบบฟอร์มโดยมีงบประมาณสนับสนุนประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท และส่ง สำนักงานโครงการ ฯ ทางไปรษณีย์หรือ อีเมล kppproject2556@gmail.com ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับเอกสารแนวทาง ฯ
(๔) สอบถามความสนใจในการเรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัยผ่าน IPTV ว่าสนใจที่จะเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลแก่โครงการในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้ต่อไป
(๕) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการของพื้นที่นำร่องมีอะไรบ้าง

โดยมีทีมเยี่ยมติดตามพื้นที่นำร่องใน ๑๕ แห่งในภาคกลาง และภาคใต้จำนวน ๒ ทีม ใน ๑๒ จังหวัด จำนวน ๑๒ คน ดังนี้

๔.๑ ทีมภาคกลาง เยี่ยมพื้นที่ ๖ แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ทีมเยี่ยมประกอบด้วย รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ รศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ คุณสุภา ใยเมือง คุณพรทิพย์ ลิ้มประสิทธิวงศ์ คุณปวีณา แก้วมณี คุณภัทราภรณ์ เรือนอินทร์และคุณสุวิชา ทวีสุข

Screen Shot 2014-03-22 at 11.40.35 PM

๔.๒ ทีมภาคใต้ เยี่ยมพื้นที่ ๙ แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี พังงา และชุมพร ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทีมเยี่ยมประกอบด้วย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ อาจารย์ศิริลักษณ์ นามวงศ์ คุณวิศิษฎ์ ยุทธาภรณ์พินิจ และคุณฟ้าใส บุญส่ง

Screen Shot 2014-03-22 at 11.51.08 PM
Screen Shot 2014-03-22 at 11.51.38 PM

๔.การเตรียมการสนับสนุนให้พื้นที่นำร่องผลิตสื่อวีดีทัศน์ด้วยตนเอง โดยประชุมเตรียมการร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดหลักสูตร ให้พื้นที่นำร่องเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อเข้ารับการอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องสัมมนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๕.การเตรียมงานจำหน่ายและบริโภคข้าวอินทรีย์ ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องที่ผลิตข้าวอินทรีย์จำนวน ๑๐ กลุ่มมาจำหน่ายและจัดกิจกรรมในเรื่องความสำคัญของผู้ผลิตและผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ ในวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งเชิญภาคีเครือข่ายเช่นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เข้ามาร่วมกิจกรรมในงาน

๖.การประชุมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย โดยมีวิทยากร ๒ ท่านคือคุณสุนัย เศรษฐ์บุญสร้างและคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ โดยมีการถ่ายทำวีดีทัศน์ไว้ด้วย

Screen Shot 2014-03-22 at 11.54.25 PM

๗.การประสานงานกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เช่นศูนย์การเรียนรู้คลองจั่น ในการเรียนรู้ในลักษณะหลักสูตรแก่ผู้สูงวัยในพื้นที่แฟลตคลองจั่น ซึ่งต่อไปจะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการพัฒนาชุมชนที่มีลักษณะการเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

Screen Shot 2014-03-22 at 11.55.32 PM

รวมทั้งได้มีการประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการสร้างนวัตกรรมสู่การศึกษาของเด็กหญิงและเยาวชนไทยด้วย ICT โดยมีการหารือร่วมกันในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วง ๑๓ กันยายน -๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖