รายงานผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 7

๑. การจำหน่ายและรณรงค์การบริโภคข้าวอินทรีย์
ในวันอังคารที่ ๑๕-วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โถงใต้อาคารวิชาการ ๓ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๒๘ คน แยกเป็นพื้นที่นำร่อง จำนวน ๓๙ คน ผู้เข้าร่วมงานการเสวนาจำนวน ๘๙ คน ทั้งนี้ยังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบุคคลอื่น ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานที่ไม่ได้นับรวมไว้อีกจำนวนหนึ่ง

๑.พิธีเปิดงาน โดยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๒.การเสวนา ๒ เรื่อง
๒.๑ เสวนา“ข้าวมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิด” ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ สมณะเสียงศีล ชาตะวโร ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนินพอกิน จ.กาญจนบุรี คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน จ.ร้อยเอ็ด และคุณทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง ศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน มูลนิธินวชีวัน จ.เพชรบูรณ์
๒.๒ เสวนา “ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค กับการอยู่รอดของชาวนา ดำเนิน
รายการโดยรศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ คุณนิคม เพชรผา กลุ่มศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนสวนธรรมร่วมใจ คุณสว่าง สุกแสง กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ตำบลหนองแคน จังหวัดร้อยเอ็ด คุณภาคภูมิ
อินทร์แป้น กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์

๓.กิจกรรมการสาธิตบนเวทีกลาง
๓.๑ การแปรรูปข้าวเป็นโดนัทโดย ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์อีสาน จ.ร้อยเอ็ด
๓.๒ เทคนิคการหุงข้าวอินทรีย์ให้อร่อยสำหรับคนเมืองโดย คุณสุกัญญา สุขวุฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓.๓ การขายข้าวผ่านไปรษณีย์ไทยโดย คุณสมชาย ธรรมเวช บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
๓.๔ การตรวจสอบย้อนกลับโดย คุณชัยพร ทบแป บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
๓.๕ การแปรรูปอ้อยอินทรีย์โดย คุณเทิดเกียรติ สุนทรสุวรรณ์ โรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
๓.๖ บรรยายและสาธิตการทำนาโยนอินทรีย์ โดยคุณอุไร จันจำปา คุณโกวิทย์ ล้อมลิ้ม และ
คุณอุมากร วิปุลากร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง จ.นครศรีธรรมราช
๓.๗ การปลูกผักอินทรีย์บริโภคในครัวเรือนโดย อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช
๓.๘ กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์ โดย คุณภาคภูมิ อินทร์แป้น
๓.๙ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทราโดย คุณพลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน
๔. การจำหน่ายข้าวอินทรีย์ โดย ๙ กลุ่ม
กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ต.หนองแคน จ.ร้อยเอ็ด
กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม ต.กำแมด จ.ยโสธร
กลุ่มศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสวนธรรมร่วมใจ จ.ยโสธร
กลุ่มมูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ และ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์ จ.สุรินทร์
กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย และกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ บ้านทัพไทย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง จ.นครศรีธรรมราช
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
กลุ่มกินเปลี่ยนโลก จ.นนทบุรี
โดยมียอดจำหน่ายรวม จำนวน ๔๘,๙๔๕ บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

Screen Shot 2014-03-23 at 12.16.13 AM
Screen Shot 2014-03-23 at 12.16.55 AM
Screen Shot 2014-03-23 at 12.17.20 AM

ภาพกิจกรรมงานวันจำหน่ายและรณรงค์ข้าวอินทรีย์

Screen Shot 2014-03-23 at 12.18.09 AM

๒.การประชุมสรุปผลการติดตามและเยี่ยมเยียนพื้นที่นำร่อง
ตามที่โครงการได้จัดให้มีทีมติดตามและเยี่ยมเยียนพื้นที่นำร่อง จำนวน ๖ ทีมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น โครงการจึงได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลการติดตามและเยี่ยมเยียนพื้นที่นำร่อง ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ มสธ.โดยมีสาระสำคัญคือ สรุปผลการติดตามและเยี่ยมเยียนเป็นรายทีมและได้กำหนดกรอบการประเมินตามโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินคือเพื่อทราบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการในปีแรกของการดำเนินงาน และการดำเนินงานของกลุ่มพื้นที่นำร่องในประเด็น รูปแบบและวิธีการดำเนินงานของพื้นที่นำร่องตามระบบย่อย ๖ ระบบ นอกจากนี้ยังได้กำหนดประเด็นและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล ตามตัวชี้วัดโครงการ และการดำเนินงานของพื้นที่นำร่องเพื่อดำเนินการเรื่องการถอดบทเรียนความสำเร็จต่อไป เนื่องจากพื้นที่นำร่องมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจัดทำเกณฑ์การจัดระดับเป็น ๓ ระดับคือ เริ่มต้น กำลังพัฒนา และต้นแบบ โดยจัดทำรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นการผลิตพืช การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์ และมอบหมายให้ทีมเยี่ยมดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

ตารางที่ ๑ คำแนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูล
การผลิตพืช
Screen Shot 2014-03-23 at 12.22.01 AM

การผลิตสัตว์
Screen Shot 2014-03-23 at 12.22.20 AM

ผลิตภัณฑ์
Screen Shot 2014-03-23 at 12.23.00 AM

Screen Shot 2014-03-23 at 12.23.48 AM

๓.สรุปผลการประชุม เตรียมการเรื่องหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรี ชั้น ๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Screen Shot 2014-03-23 at 12.24.31 AM

ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย นายสุนัย เศรษฐบุญสร้าง ที่ปรึกษาโครงการ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คน เจ้าหน้าที่บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) และนักวิชาการอาวุโสโครงการฯ รวม ๑๑ คน
เนื้อหาการประชุม

๑.ที่ปรึกษาโครงการแจ้งว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะดำเนินการนำร่องการเรียนรู้ผ่าน IPTV สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลคือการลดต้นทุนการผลิตพืช ๕ พืช โดยขอให้หน่วยงานในกระทรวงฯร่วมมือกันดำเนินงาน เป็นผลงานร่วมกันของกระทรวงฯ โดยจัดทำ demo เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงได้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อน โดยนำหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ บางหมวด แบ่งให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำเป็นตัวอย่างให้ผู้บริหารได้ดูก่อน เพื่อตัดสินใจระดับนโยบายในการขยายผลต่อไป

๒.ที่ประชุมมีความเห็นว่า ให้บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) สร้างหน้าแรกของเรื่องนี้โดยใช้ข้อความว่า “สถาบันศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้วยไอซีที” ข้อความต่อมาจึงเข้าสู่หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ , หลักสูตรที่ ๒ การพัฒนาบทบาทสตรี และต่อๆ มาจะมีหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งจะพัฒนาเพิ่มเติมอีก

๓.สำหรับหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะต้องดำเนินการปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้ ที่ปรึกษาได้ขอให้ เจ้าหน้าที่ บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) คำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายมาให้โครงการเพื่อจะได้นำเสนอผู้รับผิดชอบโครงการต่อไป

อนึ่ง ในการขึ้นหน้าจอ จะมีชื่อเรื่อง เรื่องย่อของวีดีทัศน์ เมื่อดูจบสามารถแสดงความคิดเห็นว่าถูกใจหรือไม่ หากวีดีทัศน์เรื่องใดผู้ชมชอบมากก็จะปรากฎเป็นอักษรดาวแสดงผลว่าเป็นระดับ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ดาว บริเวณเรื่องย่อของวีดีโอนั้น ๆ

Screen Shot 2014-03-23 at 12.24.56 AM

๔.การอบรมจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ในการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยตามโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๓ คน ๒๔ กลุ่ม โดยมีคณาอบรมจัดทำสื่อมัลติมีเดียในการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในหลักการการผลิตสื่อวีดีทัศน์ รวมทั้งการเขียนบท การตัดต่อ และฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอัพโหลดเข้าสู่เว็บ เป็นต้น โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีมาเป็นคณะวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ นำโดย ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เข้าอบรมมาจากพื้นที่นำร่องตามโครงการจากภาคต่าง ๆ แยกเป็นภาคเหนือ ๙ คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ คน ภาคใต้ ๑๗ คน ภาคกลาง ๑๕ คนและกลุ่มเกษตรกรด้านหม่อนไหมอีก ๔ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๓ คน ใน ๒๔ กลุ่ม ซึ่งโครงการฯ คาดหวังว่าความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มตนเอง ซึ่งโครงการให้การสนับสนุนในการจัดทำต่อไป

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วง ๑๕ ตุลาคม-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖