ลงพื้นที่ถอดบทเรียน

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและภาคีในการจัดการอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2/2557 ได้ลงพื้นที่ถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ จำนวน 17 กลุ่มทั่วประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 พฤศภาคม – 17 มิถุนายน 2558 นี้  ในการถอดบทเรียนครั้งนี้ เน้นกรณีตัวอย่างใน 6 ระบบภายใต้การดำเนินงานของโครงการ ได้แก่  1) ระบบการจัดการเรียนรู้และฐานข้อมูล  2) ระบบการจัดการกลุ่มและ เครือข่าย  3) ระบบการผลิตและการเพิ่มมูลค่า  4) ระบบมาตรฐานความปลอดภัย  5) ระบบการตลาดและการกระจายสินค้า  6) ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์     ในการถอดบทเรียนครั้งนี้นอกจากจะจัดทำเป็นเอกสารแล้ว ยังทำวีดีทัศน์สรุปบทเรียนเพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป อีกด้วย

โดยระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 นี้ ทางโครงการได้ลงพื้นที่ถอดบทเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

25369 25300

 

ถ่ายทำวีดีทัศน์กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์และเกษตรอินทรีย์ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ.เชียงใหม่

25370กลุ่มผลิตสัตว์ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์และได้รับมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์

 

การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉีงเหนือ ทีม 2

การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและประเมินพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม 2 ของคณะกรรมการประเมินผล คณะทำงานของโครงการฯ  ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 โดยลงพื้นที่  5  กลุ่ม  ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้ปลูกดอกไม้และผักปลอดสารพิษ จ.ร้อยเอ็ด

2. กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์บ้านสำราญ  จ.ร้อยเอ็ด

3. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  จ.บุรีรัมย์

4. กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษพลังงานแสงอาทิตย์ จ.บุรีรัมย์

5. สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ.สุรินทร์

DSCF8759DSCF8724

กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์บ้านสำราญ จ.ร้อยเอ็ด

การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยรยน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม 1

การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและประเมินพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม 1 ของคณะกรรมการประเมินผล คณะทำงานของโครงการฯ  ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 โดยลงพื้นที่  5  กลุ่ม  ประกอบด้วย

1. กลุ่มธรรมเกษตรอินทรีย์  จ.ขอนแก่น

2. กลุ่มชาใบหม่อนอินทรีย์บ้านหินเหิบ  จ.ขอนแก่น

3. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ชุมชนตำบลบ้านฝาง  จ.หนองคาย

4. กลุ่มแปรรูปข้าวฮางงอก  จ.ชัยภูมิ

5. สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลง จำกัด จ.นครราชสีมา

unnamed20150206_120213

สัมมนาระดับภาค “ภาคอีสาน” ณ มูลนิธิสวนธรรมร่วมใจ จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2558  โครงการได้จัดสัมมนาระดับ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มูลนิธิสวนธรรมร่วมใจ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ที่แต่ละกลุ่มได้ดำเนินงาน และศึกษาดูงานเกษตกรตัวอย่างภายในพื้นที่

544949_574030702698910_586077672072922406_n 10394464_574030719365575_4271486848878801147_n

อบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาโครงการฯ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมการตลาดออนไลน์ (เบื้องต้น) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ในการจัดการกระจายสินค้าและการตลาดของกลุ่มพื้นที่
10599568_928984417120490_377957688510038594_n IMG_20150121_115702

อบรมหลักสูตรการจัดทำวีดีทัศน์ (เบื้องต้น)

เมื่อวันที่  21-22  มกราคม 2558  ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดทำวีดีทัศน์ (เบื้องต้น)  เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่  ในการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่ม และสินค้าของกลุ่ม

IMG_20150121_141546  IMG_20150121_151239

ร่วมศึกษาดูงานกับโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพและศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น

ร่วมศึกษาดูงานกับโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพและศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น ได้มีหลักสูตรการพัฒนาทายาทเกษตรกรด้วยกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติที่ดีต่อวิถีเกษตรกรรมเท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบได้ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการเกษตรและการตลาดระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2558    ณ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย

DSC_0071 DSC_0086

การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประเมินผล และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3/2557

วันที่ 9 มกราคม 2558  โครงการฯ ได้จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการประเมินผล และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการส่งเสริมภาคียุทธศาสตร์ในการขยายผลการเรียนรู้สู่กลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดการคลังความรู้ด้านการผลิตและการตลาดอาหารปลอดภัย  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์

P1190534P1190536

ร่วมนิทรรศการ “งานมหกรรม 20 ปี การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร”

วันที่ 5-7 มกราคม 2558  โครงการฯ ได้ร่วมงานและจัดนิทรรศการ “งานมหกรรม 20  ปี การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร”  ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

P1190425 P1190491

ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประเมินผล และคณะทำงานระบบย่อยโครงการฯ

วันที่  17  ธันวาคม  2557  โครงการฯ ได้จัดประชุมร่วมคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการประเมินผลและคณะทำงานระบบย่อยโครงการ  เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นและการพิจารณาระบบย่อยต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงประสานสอดคล้องกัน ตั้งแต่การเรียนรู้ มาตรฐานความปลอดภัย การผลิต การจัดการกลุ่ม การกระจายสินค้า      การเชื่อมโยงผู้บริโภค รวมทั้งการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้รับรู้กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยจนส่งถึงผู้บริโภค รวมทั้งการพิจารณาการคัดเลือกกลุ่มพื้นที่โครงการฯ ในการติดตามประเมินผลครั้งที่  1/2557  ณ ห้องประชุม 331  อาคารสัมมนา 2  ชั้น  3  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1419233828755 1419233834711