Tag Archives: กลุ่มพื้นที่นำร่อง

กลุ่มเกษตรกรครบวงจรบ้านหนองผุก

DSC_0698

ประวัติความเป็นมา
เดิมการผลิตด้านการเกษตรในพื้นที่ มีการใช้สารเคมีเป็นปริมาณมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย จึงได้รวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จ.น่าน

DSC_0630

ประวัติความเป็นมา
เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน เกิดจากการรวบรวมเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืน จากศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงเทียน(ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านทางด้านการเกษตร จังหวัดน่าน) ที่มีแนวทางการดำเนินงานทางด้านการเกษตรแบบอินทรีย์ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้ชื่อ ‘เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน’ โดยมีการดำเนินงานกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมอื่นๆ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบผสมผสาน

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จ.ลำพูน

DSC_0835

ประวัติความเป็นมา
จากจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยฯ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องของสถาบันวิจัยหริภุญชัย ก่อให้เกิด ‘เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน’ ที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน และรวมตัวกันของเกษตรกรที่มีแนวคิดและหัวใจเดียวกัน ‘หัวใจอินทรีย์’ ในการขับเคลื่อนการทำเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การขยายผลไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ ที่สนใจ และผู้บริโภคที่จะได้มีทางเลือกสำหรับการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระยะเริ่มต้นนี้เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนที่เกิดขึ้น มีอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ และระดับระยะการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ

กลุ่มเครือข่ายกลุ่มอาเซียนอาศรม (สงขลา – สตูล) หรือ เครือข่ายกลุ่มเพื่อนพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการฟื้นฟูชีวิต

SAM_8056

ประวัติความเป็นมา
จากประสบการณ์ในการจำหน่ายผักพื้นบ้าน เมื่อปี 2539 ประมาณ 9 เดือน ด้วยผลผลิตของโครงการเกษตรกรรมชุมชน(CSA) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา-สตูล ซึ่งต่อมา ขยายผลไปเปิดเป็นตลาดสีเขียวหาดใหญ่ ในปี 2543 จนมายุติชั่วคราวในปี 2554 พื้นที่ดังกล่าวได้เข้าร่วมทำงานเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ สิ่งที่ดำเนินการมาร่วม 10 ปี ยังมีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบการตลาดสุขภาพใหม่ๆ และต้องการสานต่องานในพื้นที่เดิม ในปี 2555 จึงได้เข้าร่วมหลักสูตรการดำเนินชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยปรับปรุงและยกระดับกลุ่มเกษตรกรที่เคยทำงานมาร่วมกันบุกเบิกการเกษตรพึ่งตนเองอีกครั้ง จำนวน 35 คนโดยมุ่งหวังที่จะดำเนินการให้ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาดและการส่งเสริมสุขภาพ ของผลผลิตเกษตรสุขภาพสงขลา-สตูล รวมทั้งการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป ด้วยสโลแกน ‘ร่วมสร้างคลังยาและอาหาร ลดปัญหาและเผชิญหน้าภัยโลกร้อน’ จึงได้เสนอพื้นที่นี้ร่วมในโครงการ

กลุ่มประมงพื้นบ้าน จ.กระบี่

2013-10-07 15.18.54

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มประมงพื้นบ้านเกาะปูดำเนินการจัดการเรื่องอนุรักษ์จัดการทรัพยากรชายฝั่งมาตั้งแต่ปี 2536 ต่อมาปี 2537 ได้ร่วมประชุมและเข้าร่วมกับสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ในการขับเคลื่อนผลักดันเชิงนโยบายเกี่ยวกับปัญหาการทำประมง นอกจากนี้ในปี 2542 ได้เข้าร่วมรวมกลุ่มในระดับอนุภาคกับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน 4 จังหวัด คือ ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อเรียกร้องการขยายเขตอนุรักษ์อ่าวพังงาและอ่าวระนองงานหลักๆของกลุ่มจึงมุ่งเน้นในเรื่องการรณรงค์ทั้งภายในและภายนอกที่จะให้ยกเลิกเครื่องมือทำลายล้างอย่างเช่น อวนรุน–อวนลากหมดไปจากพื้นที่ รวมถึงการให้ใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ขนาดตาอวนที่ไม่ถี่ วิธีการทำการประมง เป็นต้น

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์

IMG_3594

ประวัติความเป็นมา
เป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมรายย่อยที่ทำการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เกษตรยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีสามชิกกว่า 200 ครอบครัว ในระดับกลุ่มพื้นที่ทำการผลิต เช่น ข้าว พืชผัก เมล็ดพันธุ์ และการแปรรูปเป็นต้น ในระดับเครือข่ายมีกิจการโรงสีข้าวอินทรีย์ มีร้านค้าทางเลือกในเมือง ตลาดนัดสีเขียว เป็นต้น ดำเนินกิจการในด้านการเกษตรยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี มีองค์ความรู้การผลิตและการจัดการเรียนรู้เพื่อขยายสมาชิก

กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ต.หนองแคน จ.ร้อยเอ็ด

IMG_3058

ประวัติความเป็นมา
ทางแกนนำกลุ่มสมาชิกของสมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ได้จัดตั้งกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลหนองแคนขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรที่สนใจในการพัฒนาระบบการผลิตมาเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ และเลี้ยงบนพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพเสริมของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรมีความรู้พื้นฐานของการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และเปิดให้เกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยสมัครเป็นระยะปรับเปลี่ยน และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางสมาคมเกษตรทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท.)

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์

IMG_3615

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มปี 2534 โดยมีแนวคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรพึ่งตนเอง และเกษตรกรรมยั่งยืน จนกระทั่งมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ คือข้าว ได้รับการรับรองจนสามารถส่งออกต่างประเทศ ผ่านสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จำกัด ส่วนพืชผัก ส่งขายตลาดสีเขียว 4 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ต.หัวทะเล จ.นครราชสีมา

IMG_2945

ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้การรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผักหมู่ที่ 6, 7 , 8 และหมู่ที่ 9 ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของตำบลหัวทะเล โดยสมาชิกกลุ่มได้รวมตัวกันภายใต้ความสนใจและจุดมุ่งหมายร่วมกันที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีบำรุงพืช มาปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบเหลือใช้ในพื้นที่มาผลิตปุ๋ย ฮอร์โมน และสารไร่แมลง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรในกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิต สามารถพึ่งพาตนเอง เป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตผล ไปจนถึงสายใยนำความปลอดภัยสู่ผู้บริโภคด้วย

กลุ่มสหกรณ์นครผักผลไม้ จำกัด

SAM_8002

ประวัติความเป็นมา
สหกรณ์นครผักผลไม้จำกัดเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2556 เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาดผักผลไม้และสินค้า OTOP ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตผักผลไม้พื้นบ้านตามแนวทางสวนสมรมวิถีของชาวสวนภาคใต้ พื้นที่รวมกันประมาณ 1,000 ไร่ จำนวนสมาชิก 105 ราย โดยพื้นที่กระจายออกไปในหลายอำเภอตามฐานที่อยู่ของสมาชิก ผลผลิตมีทั้ง ผักพื้นบ้าน เช่น ผักกูด ผักเหลียง ชะอม ทำมัง เป็นต้น และไม้ผลประจำถิ่นภาคใต้ เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ