Tag Archives: กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์

IMG_3594

ประวัติความเป็นมา
เป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมรายย่อยที่ทำการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เกษตรยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีสามชิกกว่า 200 ครอบครัว ในระดับกลุ่มพื้นที่ทำการผลิต เช่น ข้าว พืชผัก เมล็ดพันธุ์ และการแปรรูปเป็นต้น ในระดับเครือข่ายมีกิจการโรงสีข้าวอินทรีย์ มีร้านค้าทางเลือกในเมือง ตลาดนัดสีเขียว เป็นต้น ดำเนินกิจการในด้านการเกษตรยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี มีองค์ความรู้การผลิตและการจัดการเรียนรู้เพื่อขยายสมาชิก

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์

IMG_3615

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มปี 2534 โดยมีแนวคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรพึ่งตนเอง และเกษตรกรรมยั่งยืน จนกระทั่งมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ คือข้าว ได้รับการรับรองจนสามารถส่งออกต่างประเทศ ผ่านสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จำกัด ส่วนพืชผัก ส่งขายตลาดสีเขียว 4 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย และกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์

IMG_3633

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มปี 2542 โดยมีแนวคิดการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี และต้องการพึ่งตัวเองโดยการทำเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก หลังจากนั้นก็มีการทำเรื่องตลาดเพื่อสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค และมีแนวคิดในการทำปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อพึ่งตนเองในด้านการผลิตปุ๋ยมาใช้ในระบบการผลิตข้าวและพืชผักอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีความยั่งยืนตลอดไป