Tag Archives: ตลาดสีเขียว

กลุ่มเกษตรกรครบวงจรบ้านหนองผุก

DSC_0698

ประวัติความเป็นมา
เดิมการผลิตด้านการเกษตรในพื้นที่ มีการใช้สารเคมีเป็นปริมาณมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย จึงได้รวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น

กลุ่มเครือข่ายกลุ่มอาเซียนอาศรม (สงขลา – สตูล) หรือ เครือข่ายกลุ่มเพื่อนพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการฟื้นฟูชีวิต

SAM_8056

ประวัติความเป็นมา
จากประสบการณ์ในการจำหน่ายผักพื้นบ้าน เมื่อปี 2539 ประมาณ 9 เดือน ด้วยผลผลิตของโครงการเกษตรกรรมชุมชน(CSA) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา-สตูล ซึ่งต่อมา ขยายผลไปเปิดเป็นตลาดสีเขียวหาดใหญ่ ในปี 2543 จนมายุติชั่วคราวในปี 2554 พื้นที่ดังกล่าวได้เข้าร่วมทำงานเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ สิ่งที่ดำเนินการมาร่วม 10 ปี ยังมีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบการตลาดสุขภาพใหม่ๆ และต้องการสานต่องานในพื้นที่เดิม ในปี 2555 จึงได้เข้าร่วมหลักสูตรการดำเนินชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยปรับปรุงและยกระดับกลุ่มเกษตรกรที่เคยทำงานมาร่วมกันบุกเบิกการเกษตรพึ่งตนเองอีกครั้ง จำนวน 35 คนโดยมุ่งหวังที่จะดำเนินการให้ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาดและการส่งเสริมสุขภาพ ของผลผลิตเกษตรสุขภาพสงขลา-สตูล รวมทั้งการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป ด้วยสโลแกน ‘ร่วมสร้างคลังยาและอาหาร ลดปัญหาและเผชิญหน้าภัยโลกร้อน’ จึงได้เสนอพื้นที่นี้ร่วมในโครงการ

กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ต.หนองแคน จ.ร้อยเอ็ด

IMG_3058

ประวัติความเป็นมา
ทางแกนนำกลุ่มสมาชิกของสมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ได้จัดตั้งกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลหนองแคนขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรที่สนใจในการพัฒนาระบบการผลิตมาเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ และเลี้ยงบนพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพเสริมของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรมีความรู้พื้นฐานของการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และเปิดให้เกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยสมัครเป็นระยะปรับเปลี่ยน และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางสมาคมเกษตรทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท.)

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์

IMG_3615

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มปี 2534 โดยมีแนวคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรพึ่งตนเอง และเกษตรกรรมยั่งยืน จนกระทั่งมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ คือข้าว ได้รับการรับรองจนสามารถส่งออกต่างประเทศ ผ่านสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จำกัด ส่วนพืชผัก ส่งขายตลาดสีเขียว 4 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์