Tag Archives: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์

IMG_3594

ประวัติความเป็นมา
เป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมรายย่อยที่ทำการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เกษตรยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีสามชิกกว่า 200 ครอบครัว ในระดับกลุ่มพื้นที่ทำการผลิต เช่น ข้าว พืชผัก เมล็ดพันธุ์ และการแปรรูปเป็นต้น ในระดับเครือข่ายมีกิจการโรงสีข้าวอินทรีย์ มีร้านค้าทางเลือกในเมือง ตลาดนัดสีเขียว เป็นต้น ดำเนินกิจการในด้านการเกษตรยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี มีองค์ความรู้การผลิตและการจัดการเรียนรู้เพื่อขยายสมาชิก

กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ต.หนองแคน จ.ร้อยเอ็ด

IMG_3058

ประวัติความเป็นมา
ทางแกนนำกลุ่มสมาชิกของสมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ได้จัดตั้งกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลหนองแคนขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรที่สนใจในการพัฒนาระบบการผลิตมาเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ และเลี้ยงบนพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพเสริมของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรมีความรู้พื้นฐานของการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และเปิดให้เกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยสมัครเป็นระยะปรับเปลี่ยน และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางสมาคมเกษตรทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท.)

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์

IMG_3615

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มปี 2534 โดยมีแนวคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรพึ่งตนเอง และเกษตรกรรมยั่งยืน จนกระทั่งมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ คือข้าว ได้รับการรับรองจนสามารถส่งออกต่างประเทศ ผ่านสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จำกัด ส่วนพืชผัก ส่งขายตลาดสีเขียว 4 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ต.หัวทะเล จ.นครราชสีมา

IMG_2945

ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้การรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผักหมู่ที่ 6, 7 , 8 และหมู่ที่ 9 ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของตำบลหัวทะเล โดยสมาชิกกลุ่มได้รวมตัวกันภายใต้ความสนใจและจุดมุ่งหมายร่วมกันที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีบำรุงพืช มาปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบเหลือใช้ในพื้นที่มาผลิตปุ๋ย ฮอร์โมน และสารไร่แมลง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรในกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิต สามารถพึ่งพาตนเอง เป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตผล ไปจนถึงสายใยนำความปลอดภัยสู่ผู้บริโภคด้วย

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย และกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์

IMG_3633

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มปี 2542 โดยมีแนวคิดการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี และต้องการพึ่งตัวเองโดยการทำเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก หลังจากนั้นก็มีการทำเรื่องตลาดเพื่อสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค และมีแนวคิดในการทำปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อพึ่งตนเองในด้านการผลิตปุ๋ยมาใช้ในระบบการผลิตข้าวและพืชผักอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีความยั่งยืนตลอดไป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว ต.แนงมุด

IMG_3558

ประวัติความเป็นมา
ตลาดนัดสีเขียว ต.แนงมุด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด โดยผลผลิตที่นำมาจำหน่ายจะเป็นพืชผัก, ผลผลิตที่ผลิตเองภายในครัวเรือนหรือหาได้จากป่าแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยครอบครัวที่นำผลผลิตมาจำหน่ายจะเป็นครอบครัวต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกจาก โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

IMG_3548

ประวัติความเป็นมา
เกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขั้น เพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกันในรูปกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาใช้ในกลุ่มเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและปลูกพืชปลอดภัยเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพเกษตรกร จากกการรวมตัวกันของสมาชิกในปีแรก 74 คน ปัจจุบัน 410 คน และมีการสร้างเครือข่ายพึ่งพากันและกัน

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน

IMG_3025

ประวัติความเป็นมา
ก่อตั้งในปี 2553 ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พุทธศักราช 2548 เกิดจาการรวมตัวกันของวิสาหกิจชาชน 30 แห่ง ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม ผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล คือ EU และ NOP(USDA) เน้นข้าวหอมมะลิ 105 เป็นหลัก นอกจากนั้นยังมี ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีสมาชิกจำนวน 904 ราย พื้นที่ปลูก 18,000 ไร่ ผลผลิต 7,100 ตัน จำหน่ายเพื่อการส่งออก ร้อยละ 70

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองสะโน

DSC04566

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มวิสาหกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหนองสะโน ก่อตั้งเมื่อปี 2554 โดยนายศักดา สายศรี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสะโนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม มีสมาชิกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจำนวน 20 ราย ซึ่งกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี) ได้เข้าไปทำการสำรวจพื้นที่ ประชุมประชาพิจารณ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมหม่อนไหมตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน และได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตหม่อนไหม เพื่อเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป และปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหนองสะโน มีสมาชิกจำนวน 32 ราย

กิจกรรมหม่อนไหมที่กลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี) ได้เข้าไปประชุมประชาพิจารณ์ ส่งเสริม สนับสนุน ดังนี้

ปี 2554 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี สำรวจพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประชุม พิจารณ์เข้าร่วมโครงการ สอบถามความต้องการด้านหม่อนไหม

ปี 2555 ฝึกอบรมหลักสูตร: การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเน้นหนัก 10 วัน จำนวน 10 ราย ตามความต้องการของเกษตรกร พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหม หม่อนพันธุ์ดี และไหมพันธุ์ดี และติดตามโครงการ และจัดอบรมหลักสูตร: การจัดทำมาตรฐานเส้นไหม มกษ. 8000-2555 จำนวน 20 ราย พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การจัดทำมาตรฐานเส้นไหม มกษ. 8000-2555

ปี 2556 จัดตั้งเป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตหม่อนไหม และมีสมาชิกจากเดิม 20 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย ซึ่งจะมีกิจกรรม คือ ส่งเสริมการเลี้ยงไหมวัยอ่อน, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, การฟอกย้อมสีเสนไหม เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน, จัดทำมาตรฐานเส้นไหม มกษ. 8000-2555 เพื่อจำหน่ายให้ศูนย์ศิลปาชีพ

การดำเนินกิจกรรม

กระบวนการผลิต
ปลูกหม่อนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการการใช้ปุ๋ยเคมี และไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะการเลี้ยงไหมต้องปลอดจากยาฆ่าแมลงและสารเคมี ถ้าใช้จะทำให้ไหมตาย

ผลผลิต
– ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
– สาวไหม ฟอกย้อม และบางรายจำหน่ายเส้นไหม
– ทอผ้าไหม และจำหน่ายต่อไป

DSCF2152

DSCF0646

ช่องทางการตลาด
– จำหน่ายดักแด้ตามชุมนชน และมีพ่อค้ามารับซื้อ
– จำหน่ายรังไหม และเส้นไหมให้เกษตรกรในหมู่บ้านใกล้เคียง
– จำหน่ายผ้าไหมในชุมชน และสมาชิกกลุ่มบางรายส่งผ้าไหมให้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก จ.อุบลราชธานี

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– สมาชิกกลุ่มเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หลักสูตรการสารไหมตามมาตรฐาน มกษ.8000-2555 และหลักสูตรการฟอกย้อมสีเส้นไหมแบบปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี)
– ปี 2556 เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการผลิตหม่อนไหม
– สมาชิกกลุ่มที่เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรมีการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกภายในกลุ่ม
– มีการจดทะเบียนกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจชุมชน

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมปลอดภัยจากสารเคมี โดยปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบอินทรีย์
– มีการบริหารจัดการแปลงหม่อนตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อการเลี้ยงไหมในแต่ละรุ่น
– คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นหลัก
– ผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ.8000-2555
– ผลิตผ้าไหมให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และให้ได้รับการรับรองผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานต่อไป

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
– มีการจดทะเบียนกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจชุมชน
– มีการบริหารจัดการกลุ่มประธานมอบหมายหน้าที่ให้กรรมการกลุ่มแต่ละฝ่ายดำเนินงานช่วยกัน
– ประเมินผลการเลี้ยงไหมในแต่ละรุ่น เพื่อนำปัญหาที่พบไปปรับปรุงในรุ่นต่อไป

ระบบการกระจายสินค้า
– จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน และจำหน่ายให้หมู่บ้านใกล้เคียง
– สมาชิกบางรายเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก จ.อุบลราชธานี ก็ส่งผ้าไหมจำหน่ายให้โครงการศิลปาชีพฯ

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– เป็นการบอกต่อจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
– ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– ติดต่อทางโทรศัพท์
– ติดต่อกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ ระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัด
– ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน

ที่ตั้ง
242 หมู่ที่ 1 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายศักดา สายศรี
นางอาวร ขันคำ
นางวิไลลักษณ์ เพียรใจ
นางวิไล มิ่งไชย
นางจันทร์ที บุปผาวัลย์
นางสมจิตร บุบผา
นางสาวสมจิตย์ สายศรี
นางไทย พุ่มจันทร์
นางอินละ สะอิ้งทอง
นางจริญาภา อุปถัมภ์
นางสาวมาลี คงดี
นางนิภาพร ยืนมั่น
นางปุณณัตถ์ สีแสง
นางปราณี ขันทอง
นางอุไร อำพันธ์
นางบัวรินทร์ คล่องแคล่ว
นางประชอบ จงค์แก้ว
นางไพวรรณ์ บัวจูม
นางสมปอง ไชยบัวรินทร์
นางแหลว การะกาม
นางทองอิน อูบคำ
นางเหล็กกล้า สายบุญ
นางสมพร ป้อมรักษา
นางคำพัน บุญประจำ
นางทองดี พรมกอง
นายณรงค์ เพียงใจ
นางรำไพ พูลงาม
นายเนย รำไพ
นางอิสตรี ขันคำ
นางบุญรัง วงศ์คุณ
นางวิมล เลื่อมใส
นางคำพันธ์ บุญประจำ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี)
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน
นายศักดา สายศรี 242 หมู่ที่ 1 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
โทร.080-481-9962, 083-386-3313 E-mail: qssc_ubn@qsds.go.th

บรรยากาศในพื้นที่

กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจร บ้านกะทม

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มเมื่อปี 2549 โดยชวนชาวบ้าน รวมกลุ่มกันเอง ไปอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปี 2553 มีปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ และตามมาด้วยปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ จนถึงปัจจุบัน

การดำเนินกิจกรรม
เลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจร โดยไม่ใช้สารเคมี ได้เนื้อหมูที่ปลอดภัย มีการแปรรูปอาหารจากเนื้อหมูหลุม เป็น ไส้อั่ว ไส้กรอก แหนม แค๊ปหมู หมูหวาน หมูแดดเดียว และอาหารสำเร็จรูปประจำวัน เพื่อเพิ่มมูลค่า

กระบวนการผลิต
ผลิตอาหารด้วยมือ ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี และสารพิษ ปลอดภัยสำหรับผู้ผลิต และผู้บริโภค

ผลผลิต
ผลผลิตหลัก คือ ข้าว ถั่ว แตงกวา และพืชผักปลอดสาร ส่วนปลาจะเป็นปลาตามฤดูกาล

ช่องทางการตลาด
ปัจจุบัน ขายในตลาดชุมชน ตลาดสีเขียวกรีนม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์และสู่ตลาดในเมืองในอนาคต

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
เรียนรู้จากฐานข้อมูลจริงที่ปฏิบัติอยู่ และอบรมตามหน่วยงานจัดให้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสู่อนาคต ยกระดับการชำแหละเพื่อจำหน่าย และสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ผลิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเป็นอินทรีย์เป็นหลัก งดการใช้สารเคมีทุกชนิด

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ตามสภาพที่เป็นจริง มีการประชุมแก้ปัญหา และวางแผนร่วมกันทั้งกิจกรรมการเลี้ยง การแปรรูป การตลาด และการเงิน

ระบบการกระจายสินค้า
เน้นการจำหน่ายในตลาดชุมชนเป็นหลัก เพราะสะดวก และประหยัดต้นทุน บางครั้งก็ไปร่วมออกร้านตามงานต่างๆ ที่หน่วยงานเกษตรจัด และจำหน่ายที่ตลาดกรีนม.ฯ

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
อาศัย ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคตามความสมัครใจ และเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่าย เพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาด

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ไม่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แต่อย่างใด อาศัยคุณภาพของผลผลิต และการบอกต่อของผู้บริโภค ส่วนการเปิดให้มีการศึกษาดูงานก็มีส่วนทำให้หน่วยงาน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไปรู้จักเพิ่มมากขึ้น

ที่ตั้ง
6 ม.12 บ้านกะทม ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32140

คณะกรรมการ/สมาชิก
นางสาวพิมพ์จันทร์ ประทุมทอง
นางเพียว อินทร์แป้น
นางยิน พอกเพียร
นางแสงทัย หาญนึก
นางวันเพ็ญ แย้มชู
นางกมลพัชร ดวงจิตร
นางอำนวย พลช้าง
นางสาวรรณดา ทิ้งสุข
นางขวัญจิตร ดวงเต็มใจ
นางสาวปัว นรินทร์รัมย์
นางแดง สารแนร์
นางรัชนี แย้มชู
นางจุฬา สายแก้ว
นางสำเนียง พงษ์ชะอุ่มดี
นางนงลักษณ์ กังวาฬ
นางพิน สมดัง
นางผาย ง่อยจันทร์
รต.บุญสงค์ อินวันนา
นางนิตยา ประทุมทอง

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์

ผู้ประสานงาน
นางนิตยา ประทุมทอง 6 หมู่ที่ 12 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 086-871-7672