กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์

Published on :

ประวัติความเป็นมา เป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมรายย่ […]

กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ต.หนองแคน จ.ร้อยเอ็ด

Published on :

ประวัติความเป็นมา ทางแกนนำกลุ่มสมาชิกของสมาคมเกษตร […]

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์

Published on :

ประวัติความเป็นมา เริ่มตั้งกลุ่มปี 2534 โดยมีแนวคิ […]

กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ต.หัวทะเล จ.นครราชสีมา

Published on :

ประวัติความเป็นมา กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้การรวมกลุ […]

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย และกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์

Published on :

ประวัติความเป็นมา เริ่มตั้งกลุ่มปี 2542 โดยมีแนวคิ […]

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว ต.แนงมุด

Published on :

ประวัติความเป็นมา ตลาดนัดสีเขียว ต.แนงมุด เริ่มก่อ […]

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

Published on :

ประวัติความเป็นมา เกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มข […]

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน

Published on :

ประวัติความเป็นมา ก่อตั้งในปี 2553 ตาม พ.ร.บ.ส่งเส […]

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองสะโน

Published on :

ประวัติความเป็นมา กลุ่มวิสาหกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมห […]

กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจร บ้านกะทม

Published on :

ประวัติความเป็นมา เริ่มตั้งกลุ่มเมื่อปี 2549 โดยชว […]