Tag Archives: เป็ดเทศ

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์

IMG_3615

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มปี 2534 โดยมีแนวคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรพึ่งตนเอง และเกษตรกรรมยั่งยืน จนกระทั่งมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ คือข้าว ได้รับการรับรองจนสามารถส่งออกต่างประเทศ ผ่านสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จำกัด ส่วนพืชผัก ส่งขายตลาดสีเขียว 4 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์