Tag Archives: แตงกวา

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์

IMG_3615

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มปี 2534 โดยมีแนวคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรพึ่งตนเอง และเกษตรกรรมยั่งยืน จนกระทั่งมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ คือข้าว ได้รับการรับรองจนสามารถส่งออกต่างประเทศ ผ่านสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จำกัด ส่วนพืชผัก ส่งขายตลาดสีเขียว 4 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านทับลาน

IMG_3117

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย เป็นกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านที่มีการรวมตัวจัดตั้งขึ้นผ่านการประชาคมหมู่บ้านในการคัดเลือกเกษตรกรในหมู่บ้านที่ยังขาดที่ดินในการประกอบอาชีพหรือที่ดินที่ไม่มีคุณภาพในการปลูก กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นในปี 2551 มีสมาชิก 10 ครัวเรือน โดยได้รับอนุญาตจากการพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดสรรที่ดินร้างเปล่าในการประกอบกิจกรรมส่งเสริมการเพราะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ในพื้นที่จำนวน 25 โดยแบ่งพื้นที่ดังนี้ พื้นที่ใช้สอยภายในศูนย์ 10 ไร่ แบ่งให้ครัวเรือน ประกอบอาชีพ 10 ไร่ ครัวเรือนละ 1 ไร่ และ มีพื้นที่แปลงนาส่วนกลางอีก 5 ไร่ นอกจากการภายในกลุ่ม มีการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำกลุ่ม ส่งเสริมการมีส่วนรวม และกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิก